Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 2039 to 2058 of 3065 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
12-Jul-2559กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ(IMC) สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ในเขตกรุงเทพมหานครสันติมิตร, เหมสุดา; SANTIMIT, HEMSUDA
1-Aug-2559กลยุทธ์การเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการครูสังกัดกรุงเทพมหานครฤทธิโสม, นพดล; Rittisom, Noppadon
16-Sep-2559กลยุทธ์ความได้เปรียบในการแข่งขันที่มีต่อผลความส าเร็จในการดำเนินงานตามแนวคิด Balance Scorecard ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแปรรูปอาหารของจังหวัดสุพรรณบุรีปัญญาเรือง, กิรติพงษ์; Punyaruang, Kiratipong
1-Jun-2559กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตของธุรกิจประกันชีวิตสำหรับผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครรัศมีโกเมน, เบญญา; Rasmekomen, Benya
26-Jul-2559กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดสำหรับบริษัทประกันชีวิตเพื่อผู้สูงอายุในจังหวัดนครปฐมอรุณรัตน์, ปวริศา; AROONRAT, PAWARISA
28-Aug-2559กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดค้าปลีกที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการของร้านผู้แทนจำหน่ายค้าปลีก เอสซีจี ในเขตภาคตะวันตกวงศ์ยุทธนาพงศ์, สุทธิพงศ์; Wongyutthanaphong, Sutthiphong
2-Aug-2559กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดบริการสำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มเพศทางเลือก (LGBT). ในกรุงเทพมหานครทองสุข, ปิยพร; Thongsuk, Piyaporn
10-Jan-2560กลิ่นอายชนบทเนียมสินธุ์, ธีระวุฒิ; Niemsin, Teerawut
6-Jan-2559กลไกการเคลื่อนไหว จากโครงสร้างเมืองร่วมสมัยปิยะนิจดำรงค์, โชติพัฒน์; Piyanijdamrong, Chotipat
13-Oct-2559การกักเก็บ และการรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการสาธารณสุข ในเขต บริการสุขภาพที่ 5 ; กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรียงอยู่, มัตติกา; YONGYU, MUTTIKA
28-Jul-2559การกำกับติดตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นกลกิจ, อภิรดี; Kolkij, Apiradee
10-Feb-2559การควบคุมภายในที่ส่งผลต่อพฤติกรรมองค์การในโรงเรียนประถมศึกษาเอี่ยมสกุล, เฉลียว; IUMSAKUL, CHALIO
20-Dec-2559การจัดการความปลอดภัยด้านการเดินทางท่องเที่ยวทางบกด้วยรถยนต์และรถสาธารณะในภูมิภาคตะวันตก: ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวสู่ประชาคมอาเซียนอุดมศิลป์, มัชฌิมา; Udomsilp, Mutchima
30-Nov-2559การจัดการความรู้ของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9พูลสุวรรณ, กฤติกา; POOLSUWAN, KITTIKA
29-Sep-2559การจัดการความรู้ผ้าตีนจกเมืองน่านประดิษฐพงษ์, อรรถพงษ์; PRADITPONG, ATTAPONG
25-Jul-2559การจัดการชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านโพธิ์ศรี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรีภู่ไพบูลย์, สุภาพร; PHOOPHAIBOON, SUPAPORN
5-Aug-2559การจัดการตลาดน้ำบางคล้าเอมบัณฑิต, อำพวัน; Aimbandit, Ampawan
3-Aug-2559การจัดการทรัพยากรมรดกวัฒนธรรมร่วมสมัย : การนำเสนอภาพตัวแทนความเป็นลาว ในยุคจินตนาการใหม่ผ่านภาพยนตร์สะบายดีหลวงพะบางชูเกียรติศิริชัย, อัครวิทย์; Chookiatsirichai, Arkaravith
28-Jul-2559การจัดการทรัพยากรแรงงานฝีมือของบริษัท แฮปป์เอ็กซิบิชั่น จำกัดพิมพ์พระจันทร์, เบญจมาศ; Phimprajun, Benjamas
15-Jul-2559การจัดการปัญหาแรงงานของผู้ประกอบการไร่อ้อยในจังหวัดนครปฐมเหลืองวิไล, วุฒิพันธุ์; LUAENGWILAI, WUTTIPUN