Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 3898 to 3917 of 4943 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2Zr-doped Pt-SrTiO3 Photocatalysts for Hydrogen Production via Photodegradation of Formic AcidThada CHINWINIJKUL; ธาดา ชินวินิจกุล; TARAWIPA PUANGPETCH; ธรวิภา พวงเพ็ชร; Silpakorn University. Engineering and Industrial Technology
2-Aug-2559กฎหมายในงานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมจันทร์แก้ว, เกศวดี; Jankaew, Ketwadi
3-Aug-2559กระบวนการจัดการความรู้สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนคุณภาพสูงอินทะสิริ, นริศรา; INTASIRI, NARISARA
1-Aug-2559กระบวนการบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่่า (Low Carbon Tourism) กรณีศึกษาพื้นที่เกาะหมาก จังหวัดตราดอักษรประดิษฐ์, นิคมศม; Aksornpradit, Nicomsom
16-Jul-2559กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมนิมิตรศดิกุล, พัชรกันต์; Nimitsadikul, Patcharakan
1-Aug-2559กระบวนการฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน กรณีศึกษาชุมชนต้นแบบบ้านเปร็ดใน ตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมือง จังหวัดตราดจันทร์แฉล้ม, จักรกฤษณ์; Janchalam, Jukkrit
8-Jan-2559กระบวนการรับรู้ภาพลักษณ์ของลูกค้าที่มีความสัมพันธ์ต่อทัศนคติในการใช้บริการสินเชื่อเคหะ ของธนาคารออมสิน เขตบางแค กรุงเทพมหานครทรัพย์เกิด, ชญาดา; Supkert, Chayada
3-Aug-2559กระบวนการสร้างความน่าเชื่อถือผ่านการสื่อสารขณะสัมภาษณ์งานของผู้ถูกสัมภาษณ์ในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขายบริษัทโมเดิร์นคาส อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติคส์ จำกัดวัฒนาศิริพร, มาริสา; Vattanasiriporn, Marisa
7-Sep-2559กระบวนการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาวิยาภรณ์, ปรีชา; Wiyaporn, Preecha
5-Aug-2559กระบวนการและแนวทางในการพัฒนาโครงการครูพันธุ์บึง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงผู้ผึ้ง, สุภาภรณ์; Phuphung, Supaporn
31-Mar-2559กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างการใช้ทักษะชีวิตและอาชีพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสุวรรณคร, จันทร์เพ็ญ; Suwannakorn, Janpen
29-Jul-2559กระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ของประเทศไทยเจริญพันธุ์, พัชราวรรณ; Charoenpan, Phatcharawan
21-Dec-2558กลยุทธ์การจัดการเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภูฆัง, กุลธิดา; Phookung, Kullatida
1-Aug-2559กลยุทธ์การจัดการแรงงานของผู้ประกอบการไร่อ้อย ในเขตอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรีปิ่นทอง, สุใจกาญ; Pinthong, Sujaikarn
15-May-2560กลยุทธ์การตลาดกับการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษา ในโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายวิริยะกิจไพศาล, จุฬนี; VIRIYAKITPHAISAL, JURANEE
5-Aug-2559กลยุทธ์การตลาดเชิงสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่ม ไม่มีแอลกอฮอล์ของ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัดพิลา, นพณัฐ; Phila, Noppanat
11-May-2560กลยุทธ์การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาแป้นแจ้ง, วราภรณ์; PAENCHAENG, WARAPORN
15-Jul-2559กลยุทธ์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ประเทศไทย - มาเลเซีย เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปิยนุสรณ์, ภฤศญา; Piyanusorn, Phrutsaya
16-Jul-2559กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในการดำเนินธุรกิจ ร้านกาแฟของผู้ประกอบการรายย่อย ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรีแจ้งพลอย, วัญวิริญจ์; Chaengploy, Wanwirin
5-Aug-2559กลยุทธ์การสืบทอดธุรกิจภายในครอบครัวของผู้ประกอบธุรกิจค้าขายปลาทะเล ในพื้นที่ อำเภอแกลง จังหวัดระยองประสมทรัพย์, ฐิติพันธ์; Parsomsup, Thitiphan