Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 2409 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
1-Aug-2016การพัฒนาความสามารถในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์เชิงเศรษฐกิจ สร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6สุขเฉลิม, จุฑามาศ
9-Oct-2016ความเข้มข้นและการกระจายขนาดของฝุ่นจากเครื่องถ่ายเอกสาร อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระโสมนัส, ภาสกร
14-Jul-2016ความเป็นไปได้ในการลงทุนของธุรกิจซื้อขายอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ออนไลน์สังข์รักษา, มรุต
2Development of Physics 1 Learning Deficiency Using SmartphoneMongkolchai Banlid; มงคลชัย บรรณ์ฤทธิ์; Panjai Tantatsanawong; ปานใจ ธารทัศนวงศ์; Silpakorn University. Graduate School
15-Jul-2016ความเป็นไปได้ในการลงทุนประกอบธุรกิจเสื้อผ้าลายกราฟิกดีไซน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต.บัวชื่น, ปิยวัฒน์
28-Jul-2016ปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพการชำระหนี้ของลูกค้าเงินกู้ ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมบึง จังหวัดราชบุรีดวงชื่น, ฤทัยรัตน์; DUANGCHUEN, RUETHAIRAT
4-Aug-2016การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย บทละครเรื่องเงาะป่า สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4มีบุญญา, วันทนีย์; MEEBOONYA, WANTANEE
29-Jul-2016ปัจจัยที่มีผลต่ออรรถประโยชน์ด้านสุขภาพของผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมในโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีวาจาจำเริญ, บุษรา; WAJAJAMROEN, BUSSARA
21-Sep-2015การบำบัดดินที่ปนเปื้อนออกซีเตเตราซัยคลินโดยต้นดาวเรืองสิทธิชัย, วรินทิพย์; Sittichai, Warinthip
26-Feb-2016ความปรกติของบางกึ่งกรุปของการแปลงปุริสังข์, ปัทมา; Purisang, Pattama