Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-20 of 1050 (Search time: 0.005 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
4-Aug-2559คุณลักษณะผู้นำกับคุณภาพชีวิตการทำงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1ศรีอริยะกุล, สุชญา; Sri-ariyakul, Suchaya
23-Jun-2559การพัฒนาความสามารถในการแต่งกลอนสุภาพ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับแบบฝึก.คำหอมรื่น, สุรัตน์; KAMHOMRUEN, SURAT
1-Aug-2559การประเมินคุณภาพเชิงทัศน์ของถนนธนะรัชต์ – อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ (ทางหลวงหมายเลข 2090) กิโลเมตรที่ 1-24วิริยะ, ภาริฉัตร; Wiriya, Pharichat
3-Aug-2559การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำภาษาไทย สำหรับนักศึกษาจีนชั้นปีที่ 3Ying Ying, Zhang; YING YING, ZHANG
2-Aug-2559ทักษะผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9โสภิตชาติ, นางสาวปัทมา; Sopitchat, Miss Pattama
2-Aug-2559พฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้เมฆฉาย, นางสาวอมรา; Mekchai, Miss Ammara
28-Jul-2559การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะ หาความรู้ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการสร้างนวัตกรรม และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3เพียงดวงใจ, นภาภรณ์; PIANGDUANGJAI, NAPAPORN
1-Aug-2559การพัฒนาสื่อประสมนิทานอาเซียนโดยจัดประสบการณ์แบบผู้ปกครองมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสารของเด็กปฐมวัยสุริยาวงษ์, ณัฐิกา; SURIYAWONG, NUTTIKA
1-Aug-2559การพัฒนาทักษะการสื่อสารและความสามารถในการทาโครงงาน โดยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพโพธิ์เต็ง, กรธนา; PHOTENG, KORNTHANA
3-Aug-2559การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการคิดตามหลักโยนิโสมนสิการ เรื่องแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และปัญหาสังคม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการสร้างศรัทธา และโยนิโสมนสิการอู๊ดน้อย, ธนัท; OUDNOI, TANUT