Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-9 of 9 (Search time: 0.002 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
29-Jun-2559ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่อการเลือก ซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทกระเบื้องหลังคาของผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมราชอุ่น, ชนินาถ; RATCHAOUN, CHANINART
5-Oct-2558ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของผู้สูงอายุ ในอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐมสามฉิมโฉม, คันธารัตน์; SAMCHIMCHOM, KANTHARAT
26-Jul-2559ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความภักดีในตราสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าสตาร์เวลล์ ในกรุงเทพมหานครอิ่มวิเศษ, ณัฐจิรา; Imwised, Natchira
3-Aug-2559ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านไฮเปอร์มาร์เก็ต ในเขตกรุงเทพมหานครเงินยวง, ธนาภรณ์; Ngoenyoung, Tanaporn
5-Aug-2559การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าที่มีต่ออาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน ในร้านสะดวกซื้อในกรุงเทพมหานคร.อยู่เจริญ, เกศณีย์; Yujarern, Kesanee
3-Aug-2559ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในโรงเรียนโชติกาญจน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานครมักเชียว, กาญจนา; MAKCHIEW, KANCHANA
12-Jul-2559ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและความจงรักภักดี ในตราสินค้านารายาของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครฤทธิเดช, ปิยมาศ; Rittidech, Piyamas
11-Apr-2560ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการห้องอาหารครัวเมืองราชวรเวชวิทยา, จิราพร; Worrawechwittaya, Jiraporn
11-Apr-2560ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการห้องอาหารครัวเมืองราชวรเวชวิทยา, จิราพร; Worrawechwittaya, Jiraporn