Please use this identifier to cite or link to this item: http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/1228
Title: Happiness Diary at Klongpia
บันทึกความสุขที่คลองเปียะ
Authors: Supawadee CHUPANYA
สุภาวดี ชูปัญญา
Phatyos Buddhacharoen
พัดยศ พุทธเจริญ
Silpakorn University. Painting Sculpture and Graphic Arts
Keywords: “คลองเปียะ” พื้นที่นามธรรมแห่งความสุขของชีวิต
“KLONGPIA” THE ABSTRACT SPACE FOR HAPPINESS LIFE
Issue Date:  12
Publisher: Silpakorn University
Abstract: The thesis “Happiness diary at Klongpia”, this is the result of art creation on the aesthetic unity of the area of happiness from the inspiration in memory. It is impressive the relationship of happiness that tweet under the context of location with meaningful and real. “Klongpia” birthplace in Songkhla province, which was re-enacted as a symbol represented by the language of mind in addition the context of contemporary art, inspired by life experience for a while; an inspirational source to be assumed as the physical area refers to mind and intends to transfer the worth of happiness are pure, simple, infinite in order to make a sense of birthplace in the past to create a form integrated with imagination and the way of people’s life, creatures and place that be warmth and be strong of relationships among rural life. The work was created by the process of lithograph techniques that made an illusion on two dimensions of images via visual arts as a tool to form the story of self-image is merged over the emotional independence,fantasy, made fun like a stamp of mental experience that has been captured and recorded a happy memory that it was gradually and continuous appeared with gentle intentions to be the place of happiness that convincingly leads to the purification of one’s own mind and remind people in society to stay alive with the awareness of goodness and happiness that should be preserved to nourish their mind to keep balance of life for happiness enduring sustainability.  
วิทยานิพนธ์หัวข้อ “บันทึกความสุขที่คลองเปียะ”  เป็นสัมฤทธิผลของการสร้างสรรค์ผลงานที่สร้างเอกภาพทางสุนทรียภาพของพื้นที่แห่งสภาวะความสุขในความทรงจำ อันเป็นเสมือนรอยประทับของเรื่องราวความสัมพันธ์แห่งความสุขซึ่งทบทวีอยู่ภายใต้บริบทของพื้นที่ทางกายภาพของวิถีชีวิตสังคมชนบทซึ่งให้ความหมายและมีอยู่จริง “คลองเปียะ” บ้านเกิดของข้าพเจ้า “จังหวัดสงขลา” โดยนำมาตีความด้วยวิจารณญาณและความรู้สึกหรือร้อยเรียงขึ้นใหม่ให้เป็นสัญญะแห่งภาษาของจิตใจด้วยบริบทของศิลปะร่วมสมัยและอาศัยความประทับใจจากประสบการณ์ของชีวิตในช่วงหนึ่งเป็นข้อมูลที่โน้มน้าวสู่การสมมติให้พื้นที่ทางกายภาพหรือเป็นพื้นที่แห่งความหมายทางนามธรรมของจิตใจ สื่อสาระและคุณค่าแห่งความสุขที่บริสุทธิ์ อิสระและเรียบง่าย เป็นการนำความรู้สึกในห้วงแห่งกาลและสถานที่หนึ่งมาสร้างให้ก่อเกิดเป็นรูปแบบของผลงานด้วยการผสานจินตนาการเข้ากับเรื่องราวแห่งวิถีชีวิตของคน สัตว์และสถานที่อันเป็นรูปแบบของชีวิตแห่งความสัมพันธ์ที่อบอุ่นและแน่นแฟ้นในบริบทของการดำเนินชีวิตแบบสังคมชนบทที่สื่อแสดงออกด้วยกระบวนการเทคนิคภาพพิมพ์หิน เพื่อสร้างมิติลวงตาบนระนาบ 2 มิติของผิวภาพ โดยใช้ภาษาของทัศนศิลป์เป็นเครื่องมือหรือกลวิธีของการสร้างรูปแบบทางสัญลักษณ์ของเนื้อหาผลงานตามทัศนะส่วนตน ให้ผสานทับซ้อนไว้ด้วยอารมณ์และความรู้สึกที่อิสระ ฟุ้งฝัน สนุกสนานอันเป็นเสมือนภาพแห่งรอยประทับของประสบการณ์ทางกายภาพและทางจิตใจที่ถูกสั่งสมด้วยการบันทึกให้เป็นภาพแทนแห่งความทรงจำความสุขที่ผสานไว้ด้วยความหนักแน่น ละมุนละไม หรือเป็นความละเอียดอ่อนที่ประณีตและงดงามในลักษณะเฉพาะตน เป็นพื้นที่สภาวะของความรู้สึกแห่งความสุขที่โน้มน้าวไปสู่การขัดเกลาจิตใจของตนเองหรือเป็นกุศโลบายเพื่อให้เป็นอานุสติเพื่อนมนุษย์ในสังคมให้ได้ใช้ชีวิต ด้วยความตระหนักถึงสาระและคุณค่าของความดีงามที่ควรถนอมรักษาไว้เพื่อนำไปหล่อเลี้ยงจิตใจให้เกิดเป็นดุลยภาพแห่งความสุขสงบของชีวิตที่จีรังยั่งยืน
Description: Master of Fine Arts (M.F.A.)
ศิลปมหาบัณฑิต (ศล.ม.)
URI: http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/1228
Appears in Collections:Painting Sculpture and Graphic Arts

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
56003209.pdf11.3 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.