Please use this identifier to cite or link to this item: http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/1247
Title: Drawing Method and Narrative in Comics of Ongart Chaicharncheep Wisut Ponnimit and Songsil Thewsomboon
วิธีการวาดและเล่าเรื่องในการ์ตูนช่องของ องอาจ ชัยชาญชีพ วิศุทธิ์ พรนิมิตร และทรงศีล ทิวสมบุญ
Authors: Narttaya THIENGMIT
นาตยา เที่ยงมิตร
Chaiyos Isavorapant
ชัยยศ อิษฏ์วรพันธุ์
Silpakorn University. Painting Sculpture and Graphic Arts
Keywords: องอาจ ชัยชาญชีพ
วิศุทธิ์ พรนิมิตร
ทรงศีล ทิวสมบุญ
สกอตต์ แมคคลาวด์
การ์ตูนช่อง
การเชื่อมต่อช่องสู่ช่อง
Ongart Chaicharncheep
Wisut Ponnimit
Songsil Thewsomboon
Scott McCloud
Comics
Closure
Issue Date:  12
Publisher: Silpakorn University
Abstract: Comics are one of various kinds of media that tell a story by using pictures and communicate with readers by words. Today, comics become one of admirable art and popular among people in all ages. The reason why human created comics is because they wanted to share their idea or express their feeling through pictures which spreading from a single picture to an arranged and organized frames of artworks, creating a comical culture that people across the globe can reach and making their own deeply aesthetic and praiseworthy. Nowadays, comics have pushed to the limit of language so they could add more value of art, moreover, some good comics are also memorable among bookman.  Each cartoonist has his or her own style; Thai cartoonists­ Chaicharncheep, Wisut Ponnimit and Songsil Thewsomboon are famous that have a clear identity and character, inspiring me to study and analyze these 3 experts by study from 3 comics; Hua Tang Mo 1: When I Head Turns to a Watermelon, Ching Cha 1 and Beansprout & Firehead: In The Infinite Madness. This research focus on a value of art more than a content by using a criteria of narrative mechanism, drawing style and closure which make comics are understandable in a frame of theory of Scott McCloud, an American comics theorist and analyst. From the study, it can be concluded that the 3 cartoonists' styles and pattern of narratives are similar with eastern cartoonist style by focus on simple drawing and simple cartoon characters. The narratives relate to a timeline in order to make the stories easy to understand and follow.
การ์ตูนช่องเป็นสื่อรูปแบบหนึ่งที่ใช้ภาพในการเล่าเรื่อง ใช้ตัวอักษรในการสื่อสารเรื่องราวได้ง่ายกว่าสื่ออื่น ๆ ผ่านการเล่าเรื่องจากนักวาคการ์ตูนจนสามารถกลายเป็นงานศิลปะที่น่ายกย่องและครองใจผู้อ่านทุกเพศทุกวัยได้ในที่สุด กำเนิดของการ์ตูนเกิดขึ้นจากการที่มนุษย์ต้องการจะสื่อสารพูดคุยเรื่องราวผ่านภาพวาด ที่พัฒนาจากแผ่นภาพหนึ่งแผ่นจนกลายเป็นการ์ตูนช่องมากมายสร้างวัฒนธรรมการ์ตูนที่สำคัญให้กับผู้คนทั่วโลก และสร้างคุณค่าสร้างความงามทางสุนทรียศาสตร์ให้กับตัวมันเองได้อย่างลึกซึ้งและน่าชื่นชม ปัจจุบันการ์ตูนช่องสามารถพาตัวมันเองก้าวข้ามพ้นขีดจำกัดในเรื่องของภาษาที่ใช้การสื่อสารระหว่างมนุษย์กับตัวอักษรได้ด้วยภาษาภาพในการ์ตูนช่อง ภาษาภาพจึงเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การ์ตูนช่องสามารถสร้างคุณค่าในด้านงานศิลปะเป็นที่จดจำของผู้อ่านได้ ดังนั้น รูปแบบการวาด และการเล่าเรื่องในการ์ตูนช่องจึงเป็นกลวิธีหนึ่งที่นักวาดการ์ตูนนำมาเล่าเรื่องอะไรกันตรงในทางศิลปะให้กับภาพที่ถ่ายทอดในโลกของการ์ตูน นักวาดการ์ตูนแต่ละคน มีเทคนิควิธีการสร้างรูปแบบ และการเล่าเรื่องที่แตกต่างกันไปในการที่จะใช้สื่ออย่างการ์ตูน เป็นช่องทางในการแสดงออกทางความคิดและสร้างแนวทางเป็นของตัวเอง องอาจ  ชัยชาญชีพ, วิศุทธิ์ พรนิมิตร และทรงศีล ทิวสมบุญ ก็เช่นเดียวกัน พวกเขาได้รับการยอมรับว่าเป็นนักวาดภาพและนักเล่าเรื่องที่ยอดเยี่ยมได้อย่างมีสไตล์และมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจน ทำให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาและวิเคราะห์การสื่อสารภาพจากรูปแบบวิธีการวาดและการเล่าเรื่องในการ์ตูนช่องของนักวาดการ์ตูนทั้งสามท่าน โดยทำการศึกษาจากการ์ตูนทั้ง 3 เรื่อง ได้แก่ หัวแตงโมซีกที่ 1 เมื่อหัวข้าพเจ้ากลายเป็นแตงโม, ชิงช้า 1 และถั่วงอกและหัวไฟ ในความบ้าคลั่งอันมิรู้สิ้นสุด การวิจัยนี้เน้นมองคุณค่าของการ์ตูนได้ที่ภาพมากกว่าเนื้อหาในการ์ตูนเป็นหลัก ในแง่ของการศึกษากลไกรูปแบบวิธีการวาดและการเชื่อมต่อช่องสู่ช่องในการ์ตูนที่ทำให้สื่ออย่างการ์ตูนสามารถเข้าใจได้ ตามกรอบวิธีการศึกษาการ์ตูนของสกอตต์ แมคคลาวด์ นักวาดการ์ตูนและนักวิเคราะห์การ์ตูนชาวอเมริกา และจากการศึกษาแนวทางการวาดและการเล่าเรื่องในการ์ตูนของนักวาดการ์ตูนทั้งสามท่าน สามารถสรุปได้ว่า นักวาดการ์ตูนทั้งสามท่านมีรูปแบบและแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นไปตามแนวทางตะวันออกอย่างชัดเจน คือ เน้นวิธีการวาดและการออกแบบตัวละครอย่างเรียบง่ายด้วยการใช้ลายเส้นสร้างความสมจริงให้กับตัวละครและใช้รูปแบบช่วงเวลาสู่ช่วงเวลาในการเล่าเรื่องเป็นหลัก เพื่อให้ง่ายต่อการถ่ายทอดเรื่องราวและผู้อ่านสามารถเข้าใจและติดตามได้ง่ายด้วยเช่นกัน
Description: Master of Fine Arts (M.F.A.)
ศิลปมหาบัณฑิต (ศล.ม.)
URI: http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/1247
Appears in Collections:Painting Sculpture and Graphic Arts

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
57005207.pdf11.64 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.