Please use this identifier to cite or link to this item: http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/1250
Title: Structure of Art Business on Website
โครงสร้างของการทำธุรกิจซื้อขายศิลปะบนเว็บไซต์
Authors: Veeraya PITAKPONGSANIT
วีรยา พิทักษ์พงศ์สนิท
Chaiyosh Isavorapant
ชัยยศ อิษฎ์วรพันธุ์
Silpakorn University. Painting Sculpture and Graphic Arts
Keywords: ธุรกิจศิลปะบนเว็บไซต์
Online Art Platform
Issue Date:  12
Publisher: Silpakorn University
Abstract: Online art business is another alternative way to expand art market. Online art platform is more likely to grow due to various contributory factors. Especially the introduction of internet and search engine which can change people behavior. Young collectors have become increasingly more interested in buying artwork online and searching for news, trends and activities of art on the internet than visiting art gallery. In order to understand the potential of websites, the research about structure and strategy are important also six websites have been chosen as examples: Artsy, Artspace, Artuner, Artfinder, Sedition and New Blood Art. The reason of choosing all these websites because they could represent the art online business in different way and also all businesses are sell the artworks through the websites without the physical gallery. Moreover, the websites have the difference of artworks and the strategy of selling which reflect to the information that website gives to the artworks. Due to this topic, it has been concerned for the customer especially in the new collectors that it is not only the personal passion with the artworks but the collector also need to know more details especially for the artwork with unseen before, the customers will considerate more about the details of the artwork which could make the confidence and gives the awareness to the website as well. In this article, the objective is to study the platform and structure of art online business, focus on how the website collected the details about the artworks and give the information about the related topic that build the advantage for the buyers to support the websites. However, the art online business is unwell-known and new for Thailand as there are just a few businesses started up, so this study is compiling and comparing the information for who interested and artists could have the opportunity to present their artworks via the online platform in the future.
ธุรกิจศิลปะบนสื่อออนไลน์นับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการขยายตลาดของธุรกิจซื้อขายงานศิลปะ การทำธุรกิจศิลปะบนเว็บไซต์ (Online art platform) มีแนวโน้มจะขยายตัวมากขึ้นจาก หลายเหตุปัจจัย โดยเฉพาะการเข้ามาของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค กลุ่มนักสะสมรุ่นใหม่ ที่เริ่มหันมาสนใจซื้องานและศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในวงการศิลปะผ่านอินเตอร์เน็ตควบคู่ไปกับหรือมากกว่าการไปชมงานศิลปะจริงจากแกลเลอรี เพื่อทำความเข้าใจศักยภาพของสื่อประเภทนี้ จึงศึกษาโครงสร้างและกลวิธีในการนำเสนอซึ่งจะทำให้เข้าใจภาพรวมของธุรกิจและศักยภาพของเว็บไซต์ที่จะมีเพิ่มมากขึ้นในอนาคต โดยการศึกษาเลือกอ้างอิงข้อมูลของเว็บไซต์ตัวอย่าง 6 ตัวอย่างได้แก่ Artsy, Artspace, Artuner, Artfinder, Sedition และ New Blood Art ซึ่งเว็บไซต์ทั้ง 6 นี้สามารถเป็นตัวแทนลักษณะทางธุรกิจค้าขายที่มีลักษณะเฉพาะตัวในปัจจุบัน เว็บไซต์ทั้งหมดมีการขายผลงานของศิลปินต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์และไม่มีการนำเสนอพื้นที่จริงในการจัดแสดงผลงาน นอกจากนี้ยังมีความแตกต่างกันในส่วนของผลงานศิลปะที่นำเสนอในเว็บไซต์ไปจน ถึงวิธีการขายและการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลงานซึ่งข้อมูลต่าง ๆ ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อหรือการเลือกสะสมผลงานศิลปะผ่านเว็บไซต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่เคยเห็นผลงานชิ้นจริงมาก่อน การได้รับข้อมูลที่เพียงพอจึงจะทำให้ผู้ซื้อเกิดความมั่นใจและมอบความไว้วางใจให้แก่การซื้อขายแบบนี้ได้ โดยในวิทยานิพนธ์นี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาการศึกษารูปแบบและโครงสร้างของเว็บไซต์ ในด้านของการนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และการให้ข้อมูลที่สำคัญของแต่ละเว็บไซต์ ซึ่งการศึกษานี้จะช่วยให้เกิดประโยชน์ ทั้งในแง่ของกลุ่มผู้ซื้อ ผู้ขาย ไปจนถึงศิลปินเกี่ยวกับวิธีการนำเสนอและการเลือกใช้ข้อมูลในการนำเสนอต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลงานศิลปะและธุรกิจศิลปะ อย่างไรก็ดีลักษณะการขายผลงานศิลปะบนสื่อออนไลน์แบบเดียวกันนี้ในประเทศไทยยังไม่แพร่หลายและเกิดขึ้นไม่มากนัก การศึกษานี้จึงเป็นการรวบรวมและเปรียบเทียบข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางสำหรับศิลปิน รวมถึงผู้สนใจที่จะสามารถเพิ่มทางเลือกในการนำเสนอผลงานผ่านพื้นที่ออนไลน์ได้ต่อไปในอนาคต
Description: Master of Fine Arts (M.F.A.)
ศิลปมหาบัณฑิต (ศล.ม.)
URI: http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/1250
Appears in Collections:Painting Sculpture and Graphic Arts

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
57005217.pdf8.82 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.