Please use this identifier to cite or link to this item: http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/1837
Title: AESTHETICS OF LIFE AT MEUNG SONG KWAE
ภาพสุนทรีย์ชีวิตเมืองสองแคว
Authors: Thamonwan SANGNAK
ธมลวรรณ แสงนาค
PHATYOS BUDDHACHAROEN
พัดยศ พุทธเจริญ
Silpakorn University. Painting Sculpture and Graphic Arts
Keywords: สุนทรียภาพ
วิถีชีวิต
เมืองพิษณุโลก
Aesthetics
Wayoflife
MeungSongKwae
Issue Date:  12
Publisher: Silpakorn University
Abstract: The thesis titled “Aesthetics of Life at Meung Song Kwae” was the fulfilment of graphic arts creation on the aesthetic unity of beautiful space, happiness in memory which were the imprint of the impressive stories in my life that were composed under the context of physical space and way of life along the river in rural society. It was a form of splendid and meaningful of peacefulness. “Meung Song Kwae”, my hometown, “Phitsanulok Province”, the area of contents and was inspired me the way of life, related with local identity, to be arranged as a sign of emotional languages come along with contemporary art under the impression of life’s experience and assumed the physical space.  These implications are represented the area of peace which give the abstract meaning of mind and refer to the worth of life on the simple way of happiness in addition to take the essence of abstract at the moment in time and place to form the art work by combining with the impressive stories on the way of life, culture, traditions and beliefs that are integrated in the love, commitment and pride or making the state of beauty which is the feeling of imprinting from mind with multi-techniques of printmaking (mixed techniques), to realize and think of value of materials including woven patterns that merge the meaning in the exquisite identity that expresses the abstract material of folk crafts in Phitsanulok as the image of imprint on the way of life, both physical and mental which reflected by art processes, in addition to represent the beauty and memory of happiness that are integrated with their own characteristics to purify the mind and raise the intellect to realize the essence and value of happiness and truth that should be kept in mind and saved balance of peace forever as well.  
วิทยานิพนธ์หัวข้อ “ภาพสุนทรีย์ชีวิตเมืองสองแคว” เป็นสัมฤทธิผลของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์ที่สร้างเอกภาพทางสุนทรียภาพของพื้นที่แห่งสภาวะความงามความสุขในความทรงจำ อันเป็นเสมือนภาพแห่งรอยประทับของความงามที่ประทับใจในเรื่องราวแห่งความสัมพันธ์ความสุขของชีวิต ซึ่งถักทอบททวีอยู่ภายใต้บริบทของพื้นที่ทางกายภาพหรือวิถีชีวิตริมฝั่งน้ำสังคมชนบทซึ่งเป็นรูปแบบของชีวิตที่ให้ความงามและความหมายแห่งดุลยภาพของความสุข “เมืองสองแคว” บ้านเกิดของข้าพเจ้า “จังหวัดพิษณุโลก” อันเป็นพื้นที่ของเรื่องราวเนื้อหา (ความหมาย ความคิด) และเป็นแรงบันดาลใจ ซึ่งโดยนัยนี้ได้นำเรื่องราวของวิถีชีวิตในช่วงเวลาต่างๆที่สัมพันธ์กับอัตลักษณ์ของพื้นถิ่นมาตีความด้วยวิจารณญาณและความรู้สึก หรือเรียงร้อยขึ้นใหม่ให้เป็นสัญญะแห่งภาษาของอารมณ์ความรู้สึก และเป็นภาษาของจิตใจที่กอปรด้วยบริบทของศิลปะร่วมสมัยซึ่งอาศัยความประทับใจจากประสบการณ์ของวิถีชีวิต เป็นข้อมูลที่โน้มน้าวไปสู่การสมมติให้พื้นที่ทางกายภาพโดยนัยเหล่านี้เป็นภาพแทนพื้นที่ของความงามซึ่งให้ความหมายทางนามธรรมของจิตใจอันสื่อสาระ และคุณค่าแห่งความสุขของชีวิตที่ประณีตงดงามและบริสุทธิ์เรียบง่าย หรือในอีกนัยหนึ่งเป็นการนำเอาสาระนามธรรมของความรู้สึกในห้วงเวลาและสถานที่ มาสร้างสรรค์ให้ก่อรูปเกิดเป็นรูปแบบ หรือเป็นกายภาพของผลงานด้วยการผสานเรื่องราวความประทับใจในวิถีองคาพยพแห่งชีวิตวัฒนธรรมประเพณี และความเชื่อพื้นบ้านที่หลอมรวมอยู่ในวิถีการดำเนินชีวิตอันเปี่ยมไว้ด้วยความรัก ความผูกพันและความภาคภูมิใจ หรือเป็นเสมือนการสร้างบรรยากาศแห่งสภาวะของเรื่องราวความงามซึ่งเป็นความรู้สึกแห่งรอยประทับของจิตใจด้วยกลวิธีของการทำภาพพิมพ์เทคนิคผสม อันเป็นเจตนาในการสื่อสาระหรือเพื่อให้ตระหนักคิด และเข้าถึงคุณค่าของสื่อวัสดุรวมทั้งลวดลายที่ถักทอผสานความหมายในอัตลักษณ์อันวิจิตรที่สื่อแสดงออกถึงสาระนามธรรมแห่งศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านของจังหวัดพิษณุโลก อันเปรียบเป็นดั่งภาพแห่งรอยประทับของวิถีชีวิตทั้งทางกายภาพและทางจิตใจให้สื่อสะท้อนผ่านกลวิธีของทัศนศิลป์ หรือเป็นในอีกนัยหนึ่งของการบันทึกที่ให้เผยรูปปรากฏเป็นภาพแทนแห่งความงามหรือรูปแทนแห่งรอยประทับเรื่องราวความทรงจำ ความสุขที่ผสานไว้ด้วยความละเอียดอ่อนที่ประณีตและงดงามในลักษณะเฉพาะตน และเป็นพื้นที่สภาวะของความรู้สึกแห่งความสุขอันปีติในความงามที่โน้มน้าวไปสู่การขัดเกลาจิตใจยกระดับประเทืองสติปัญญาของตนเองและเป็นกุศโลบาย “สื่อ”แห่งทัศนศิลป์เพื่ออานุสติเพื่อนมนุษย์ในสังคมให้ได้ใช้ชีวิตด้วยความตระหนักถึงสาระและคุณค่าของความดี ความงาม และความจริงที่ควรถนอมรักษาไว้ เพื่อนำไปหล่อเลี้ยงจิตใจให้เกิดเป็นดุลยภาพแห่งความสุขสงบของชีวิตที่จีรังยั่งยืน
Description: Master of Fine Arts (M.F.A.)
ศิลปมหาบัณฑิต (ศล.ม.)
URI: http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/1837
Appears in Collections:Painting Sculpture and Graphic Arts

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
59003208.pdf6.45 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.