Please use this identifier to cite or link to this item: http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/2130
Title: Thainess Hospitality Design for Hotel in Koh Samui, Suratthani Province
ความเป็นไทยที่ใช้ในการออกแบบโรงแรมในเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Authors: Thitiphan THANAPHATTEERANAN
ธิติพันธ์ ธนภัทรธีรานันท์
ANUCHA PANGKESORN
อนุชา แพ่งเกษร
Silpakorn University. Graduate School
Issue Date:  2
Publisher: Silpakorn University
Abstract:   Koh Samui is one of the popular destinations with average of 1,800,000 visitors per year. However, the continuously growing of competitors, especially the 5 stars chain hotel, raised the awareness to maintain the occupancy rate and loyalty guests. Additionally, with the changing behaviors of tourists that want local experiences while traveling than ever before, implementation of the Thainess hospitality design and local ways of life may help enhancing guest experience. This study aimed to examine tourists’ perceptions and hotels’ managers’ perceptions towards Thainess and present Thainess hospitality design for hotels in Koh Samui, Surat Thani Province. Data was collected using questionnaire to international tourists visiting Koh Samui (n = 400) and in-depth interview of 10 hotels managers. It was found that majority of tourists preferred contemporary Thai design and popular Thai cuisine such as Pad Thai, Som Tam and mango with sticky rice.  The preferred Thai festival included Songkran and Loy Kratong. Additionally, they would like to participate in doing garland and Muey Thai. The hotels managers perceived that Thainess is about tradition, culture, language, local life style, social, wisdom, housing, decorating, costume, and cuisine that could be applied to overall hotel management.               Hotel managers should apply Thainess to improve management and services to impress hotel guests. Thai management such as look after staff as parents look after their children will create staff loyalty and sense of belonging and mitigate turnover. Staff knew all returning guests well resulting in increasing occupancy rate. In addition, Thainess could also be apply to service such as providing popular Thai cuisine in hotel restaurant and providing Thai cooking class. Thai activities such as floating market and Muey Thai could also be applied.
          ด้วยจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเฉลี่ยปีละ 1.8 ล้านคนต่อปี ทำให้ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี เป็นจุดหมายปลายทางที่ได้รับความนิยมแห่งหนึ่งของประเทศไทย อย่างไรก็ดีการแข่งขันที่สูงขึ้นของธุรกิจที่พักโดยเฉพาะโรงแรมเครือข่ายระดับ 5 ดาว  ทำให้โรงแรมในเกาะสมุยต้องตระหนักถึงการคงไว้ซึ่งอัตราการเข้าพักและการรักษาฐานลูกค้าเดิม  งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสิ่งที่แสดงถึงความเป็นไทยในสายตาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาเยือนเกาะสมุย และความเป็นไทยในสายตาของผู้บริหารโรงแรมในเกาะสมุย และนำไปประยุกต์ใช้เพื่อออกแบบกิจกรรมและบริการในรูปแบบความเป็นไทยสำหรับโรงแรมในเกาะสมุย เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาเยือนเกาะสมุยจำนวน 442 คน และสัมภาษณ์เชิงลึกผู้จัดการโรงแรมจำนวน 10 คน           พบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัย และอาหารคาวหวานที่เป็นที่นิยมโดยทั่งไป เช่น ผัดไท ส้มตำ และข้าวเหนียวมะม่วง  กิจกรรมประเพณีที่ชื่นชอบ ได้แก่ สงกรานต์และลอยกระทง  รวมถึงอยากร่วมกิจกรรมร้อยมาลัยและมวยไทย  ในสายตาผู้บริหารโรงแรมความเป็นไทย ได้แก่ ประเพณี วัฒนธรรม ภาษา วิถีชีวิต สังคม ภูมิปัญญา ที่อยู่อาศัย การตกแต่งประดับประดา การแต่งกาย และอาหารการกิน  และเห็นว่าสามารถนำความเป็นไทยมาใช้ในการบริหารองค์กรได้ในทุกด้าน           ผู้บริหารโรงแรมควรนำความเป็นไทยมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการและการบริการให้แก่แขกเพื่อสร้างความประทับใจ  โดยการบริหารแบบไทยในลักษณะพ่อดูแลลูกจะทำให้พนักงานเกิดความรักและผูกพันกับองค์กร  พนักงานทำงานกับโรงแรมเป็นเวลานาน อัตราการเปลี่ยนงานจะลดลง  และพนักงานรู้จักแขกที่มาพักประจำเป็นอย่างดีทำให้อัตราการเข้าพักซ้ำ สูงขึ้นด้วย นอกจากนั้นความเป็นไทยสามารนำมาออกแบบบริการได้อีกด้วย  โดยให้บริการอาหารไทยพื้นบ้านและอาหารไทยที่เป็นที่นิยม  เปิดคอร์สสอนทำอาหารไทย และมีกิจกรรมไทย เช่น จัดตลาดน้ำ และยิมมวยไทยให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมกิจกรรม
Description: Master of Fine Arts (M.F.A.)
ศิลปมหาบัณฑิต (ศล.ม.)
URI: http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/2130
Appears in Collections:Graduate School

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
60906303.pdf4.64 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.