Please use this identifier to cite or link to this item: http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/2134
Title: Apartment Service Design to Initiate a Competitive Advantage
การออกแบบบริการสำหรับอพาร์ตเมนต์เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
Authors: Sittikit RATCHATASAP
สิทธิกิตติ์ รัชตะทรัพย์
ATTAMA BOONPALIT
อัฏฐมา บุญปาลิต
Silpakorn University. Graduate School
Keywords: อพาร์ตเมนท์
การออกแบบบริการ
ข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน
Apartment
Service Design
Competitive Advantage
Issue Date:  2
Publisher: Silpakorn University
Abstract: The apartment rental business is an interesting to invest in, since the business earns revenue from a monthly rental fee. In addition, with the increasing land value price the owners can sell their properties if they want to quit the business. Due to the business environmental change and high competitiveness in the apartment rental, challenge occurred. This study aimed to propose an apartment service framework to initiate a competitive advantage to apartment rental business. Data was collected from tenants renting a room in four apartments near educational institutes (n=224) in Bangkok and perimeter areas using a questionnaire, and from a focus group interview of 7 key stakeholders. It was found that factors effecting the majority of respondents’ decision to rent apartment are apartment located near the work place/education institute with convenient accessibility and reasonable rental fees (2500-3000Baht), and the respondents had high expectations in physical evidence, reliability, assurance, responsiveness, quality and perceived value. The apartment service design blueprint framework could be implemented to initiate competitive advantage by improving the facility of the apartment efficiently and sufficiently such as the good interior design, appropriate price, providing services as promised and legally power cost collected. The other requirements consisted of in-room free high speed Wi-Fi, helpful staff with prompt services and prompt information provided. This also includes improvement of the safety and security of the apartment by keycard access and closed circuit cameras. The service design concept can be applied to gain an inclusive, emphatic understanding of customers’ needs and expectations, so that organizations can deliver excellence services in order to gain customer satisfaction and loyalty.
ธุรกิจอพาร์ตเมนต์เป็นธุรกิจที่น่าสนใจ เนื่องจาก ธุรกิจอพาร์ตเมนต์สามารถสร้างรายได้ให้แก่ผู้ทำธุรกิจได้ทุกเดือนจากรายได้ของผู้เช่า รวมถึงยังคงถือครองที่ดินที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น สามารถขายต่อได้  เมื่อเลิกประกอบธุรกิจ  อย่างไรก็ดีการทำธุรกิจอพาร์ตเมนต์ในปัจจุบัน  มีความท้าทายจากปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก และจากการแข่งขันทางธุรกิจ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคาดหวังของผู้เช่าพักอาศัยในอพารต์เมนต์ และเสนอแนวทางการออกแบบบริการสำหรับอพาร์ตเมนต์เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน  การเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถามผู้เช่าพักอพาร์ตเมนต์จำนวน 224 คน และการประชุมกลุ่มย่อยผู้บริหาร พนักงาน และผู้เช่าพักจำนวน 7 คน พบว่าปัจจัยหลักที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้ในการเลือกเช่าอพาร์ตเมนต์คือที่ตั้งของ อพาร์ตเมนต์อยู่ใกล้สถานศึกษาหรือสถานที่ทำงาน ระดับราคาที่ยินดีจ่ายสำหรับห้องพักแบบมาตรฐาน (ไม่รวมค่าสาธารณูปโภค) คือ 2,500 – 3,000 บาท และความคาดหวังของผู้เช่าพักต่อคุณภาพการบริการของอพาร์ตเมนต์อยู่ในระดับมากทุกด้าน ทั้งด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านความเชื่อมั่น ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า ด้านความใส่ใจ ด้านคุณภาพและคุณค่าที่ได้รับแนวทางการการออกแบบบริการเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยอพาร์ตเมนต์ควรมีการตกแต่งห้องพักที่มีการออกแบบให้สามารถใช้พื้นที่ในห้องให้เกิดประโยชน์สูงสุด ควรมีโต๊ะทำงานที่เหมาะสมกับการทำงานโดยใช้คอมพิวเตอร์แบบโน๊ดบุ๊ค มีไฟส่องสว่างเพียงพอต่อการทำงาน ธุรกิจสามารถสร้างความน่าเชื่อถือผ่านการคิดค่าห้องที่เหมาะสมกับมาตรฐานการบริการ  สามารถให้บริการตามที่ได้สัญญาไว้ รวมถึงเก็บค่าบริการสาธารณูปโภคในราคาที่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด  ด้านความเชื่อมั่นในบริการสามารถทำได้ผ่านการให้บริการของพนักงาน  ธุรกิจควรมีการยกมาตรฐานการบริการ  โดยการฝึกอบรมและปลูกฝังให้พนักงานเห็นความสำคัญของบริการ  และตระหนักว่าตนเป็นตัวแทนในการสร้างความเชื่อมั่นในบริการให้เกิดกับผู้เช่าพักได้  ด้วยการมีความพร้อมและยินดีให้บริการตามที่ผู้เช่าร้องขอ  รวมถึงจัดระบบความปลอดภัยของที่พักที่ดี เช่น ติดตั้ง CCTV ใช้ระบบ Key Card ในการเข้าออกเพื่อป้องกันบุคคลไม่พึงประสงค์เข้าออกบริเวณที่พัก  มีพนักงานรักษาความปลอดภัยตรวจตราความเรียบร้อยตลอด 24 ชั่วโมง
Description: Master of Fine Arts (M.F.A.)
ศิลปมหาบัณฑิต (ศล.ม.)
URI: http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/2134
Appears in Collections:Graduate School

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
60906315.pdf1.96 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.