Please use this identifier to cite or link to this item: http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/3005
Title: THE ORGANIZATION CULTURE OF WATBANGPRA SCHOOL
วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนวัดบางพระ
Authors: Kannaree PRASOPSUK
กานต์นรี ประสพสุข
Prasert Intarak
ประเสริฐ อินทร์รักษ์
Silpakorn University. Education
Keywords: วัฒนธรรมองค์กร
Organization Culture
Issue Date:  18
Publisher: Silpakorn University
Abstract: The purposes of this study were to identify: 1) the organization culture of Watbangpra school, and 2) the guidelines for improving organization culture of Watbangpra school. The population of this study were 19 personnels of Watbangpra school, Nakornpathom province, which composes of a school administration, 15 teachers, 2 contracted teachers, and a school officer. The instrument for collecting the data was a questionnaire and interviewing form about organization culture based on Patterson, Purkey and Parker’s concepts. The statistical used for analyzing the data were frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation, and content analysis.           The findings of this study were as follows ; 1. The organization culture of of Watbangpra school in overall, and in each aspect were rated at a high level. These aspects were placed from the highest to the lowest of arithmetic means as follows : recognition, diversity, empowerment, quality, caring, sense of community, trust, decision making, organization purposes, and integrity respectively. 2. The guidelines for improving organization culture of Watbangpra school is composed of 10 guidelines: 1) consult the personnel frequency,  2) clear delegation, 3) participate in sharing the opinion of personnel, 4) encourage the open mind of school personnel to accept the variety of opinions, 5) support instruction developments of the teachers and pupils, 6) enhance the morale of personnel, 7) put the right man on the right job, 8) the school administration should be a good model and leader for the personnel,    9) do an observational study for a good relation among the personnel and 10) stimulate the understanding of individual difference of the personnel.
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนวัดบางพระ 2) แนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนวัดบางพระ ประชากรในการวิจัย คือ บุคลากรของโรงเรียนวัดบางพระ จังหวัดนครปฐม จำนวน 19 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 คน  ข้าราชกาครู จำนวน   15 คน  ครูอัตราจ้าง จำนวน 2 คน  เจ้าหน้าที่ธุรการ  จำนวน  1 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรตามแนวคิดของแพตเตอร์สัน เพอร์กี้ และพาร์เกอร์ (Patterson, Purkey and Parker) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ  ความถี่  ร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1. วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนวัดบางพระทั้งโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงตามลำดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้  การยอมรับ  ความหลากหลายของบุคลากร  การมอบอำนาจ  การมีคุณภาพ  ความเอื้ออาทร  ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร  ความไว้วางใจ  การตัดสินใจ  ความมุ่งประสงค์ขององค์กร และความซื่อสัตย์สุจริต ตามลำดับ 2. แนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนวัดบางพระ มี 10 แนวทาง คือ 1) ควรมีการประชุมครูและบุคลากรในสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอ 2) ควรมีการแต่งตั้งคณะทำงานหรือมอบหมายหน้าที่ในการดำเนินงานแต่ละฝ่ายที่ชัดเจน และครอบคลุมงานทุกด้าน 3) ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนหรือผู้ที่มีความสามารถในด้านนั้น ๆ มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น แนวทางในการพัฒนาหรือการแก้ไขปัญหาอย่างอิสระ และมีอำนาจในการตัดสินใจอย่างเต็มที่ 4) ควรส่งเสริมให้ทุกคนเปิดใจยอมรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่แตกต่างไปจากความคิดของตนจากผู้อื่น 5) ควรให้การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ แก่บุคลากรทุกคน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้เป็นประโยชน์แก่นักเรียนและต่อตนเอง 6) ควรมีการให้ขวัญกำลังใจแก่บุคลากรทุกคนในการปฏิบัติงาน 7) ควรมอบหมายงานตามความสามารถและความถนัด 8) ผู้บริหารควรเป็นแบบอย่างให้กับบุคลากร ในด้านการเสียสละตนเอง การยอมรับซึ่งกันและกัน การมีน้ำใจ รวมถึงการเป็นผู้นำที่ดีให้กับลูกน้อง 9) ควรมีการจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน หรือจัดให้มีกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ ให้กับบุคลากรภายในสถานศึกษา  10) ควรสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรในด้านความแตกต่างระหว่างบุคคล
Description: Master of Education (M.Ed.)
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม)
URI: http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/3005
Appears in Collections:Education

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
58252363.pdf3.82 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.