Please use this identifier to cite or link to this item: http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/464
Title: รูปแบบการประยุกต์ใช้ทุนทางสังคมเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมือง
Other Titles: THE APPLICATION OF SOCIAL CAPITAL TO PROMOTE CIVIL POLITICAL PARTICIPATION
Authors: ลิ่มรัตนภัทรกุล, วสันต์
Limrattanaphattarakun, Wason
Keywords: การเมืองภาคพลเมือง
สภาองค์กรชุมชนระดับตำบล
ทุนทางสังคม
CIVIL POLITICS
SUB-DISTRICT COMMUNITY ORGANIZATION COUNCILS
SOCIAL CAPITAL
Issue Date: 28-Oct-2558
Publisher: มหาวิทยาลัยศิลปากร
Abstract: งานวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลัก 1) เพื่อศึกษารูปแบบการประยุกต์ใช้ทุนทางสังคมใน การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมือง 2) เพื่อศึกษาวิเคราะห์ สภาพการจัดตั้งและ การดำเนินกิจกรรมของสภาองค์กรชุมชนตำบลต้นแบบ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ในแต่ละพื้นที่ที่ทำการศึกษาซึ่งมีบริบทที่แตกต่างกัน และ 3) เพื่อพัฒนาและนำเสนอรูปแบบการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองของภาคพลเมืองโดยการประยุกต์ใช้ทุนทางสังคมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมือง โดยใช้พื้นที่ของสภาองค์กรชุมชน 3 พื้นที่เป็นกรณีศึกษา โดยการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ที่อาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นรายบุคคลที่เกี่ยวข้อง การจัดประชุมกลุ่มกับชาวบ้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่เพื่อหาความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของข้อมูล และนำผลการวิจัยนำเสนอผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านรับรองรูปแบบอีกครั้ง จากผลการวิจัยพบว่า 1. พื้นที่ต้นแบบในการวิจัยมีการประยุกต์ใช้ทุนทางสังคมทั้งจากที่มีอยู่ภายในและภายนอกมาสนับสนุนการเมืองภาคเมืองในพื้นที่ โดยเป็นการสนับสนุนการทำงานของกลุ่มซึ่งมีการจัดตั้งขึ้นและพัฒนามาเป็นสภาองค์กรชุมชนในภายหลัง โดยแกนนำของชุมชนจัดเป็นทุนที่สำคัญเพราะได้อาศัยความเชื่อมั่นและความศรัทธาในตนเองจากชุมชนเป็นตัวเชื่อมโยงให้เกิดการร่วมตัวทำงานร่วมกันได้ หากเกิดอุปสรรคในการทำงานก็สามารถใช้ความเป็นศูนย์รวมจิตใจ แก้ไขปัญหาเหล่านั้นไม่ให้เกิดความรุนแรง โดย การทำงานอาศัยความสัมพันธ์ภายในครอบครัวและความเป็นเครือญาติเป็นตัวเชื่อมโยงทำให้เกิดการติดตามงาน ประสานงานกันรวมทั้งการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้เป็นอย่างดี 2. กิจกรรมของกลุ่มได้อาศัยทุนทางภูมิปัญญาดั้งเดิมของคนพื้นที่มาช่วยส่งเสริมในการทำงานหรือประกอบกิจกรรม ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องรายได้ คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในตำบลนั้นๆ โดยอาศัยเวทีการประชุมของกลุ่มที่เรียกว่าสภาตำบลซึ่งประกอบไปด้วยคนที่ได้รับการยอมรับของชุมชนเองรวมตัวโดยทำหน้าที่เป็นตัวแทนของแต่ละกลุ่มแต่ละหมู่บ้าน พัฒนามาเป็นสภาองค์กรชุมชนตาม พรบ. 2551 3. รูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมือง จากการวิจัยสามารถสังเคราะห์ได้ เป็น CITIZEN Model คือ ขั้นตอนที่ 1 C (Context) การเรียนรู้จักตนเองให้ท่องแท้ ขั้นตอนที่ 2 I (In Put) กำหนดเป้าหมายจากความต้องการของชุมชน ขั้นตอนที่ 3 T (Team) การสร้างสำนึกร่วมของทีมทำงาน ขั้นตอนที่ 4 I (Indicator) การสร้างตัวชี้วัดความสำเร็จของกลุ่ม ขั้นตอนที่ 5 Z (Zeal) ผู้นำสร้างความกระตือรือร้นในการทำงาน ขั้นตอนที่ 6 E (Evaluation) ติดตามการทำงานของกลุ่มอย่างใกล้ชิด และขั้นตอนที่ 7 N (Normal) ลงมือทำอย่างต่อเนื่อง The research is aims 1) To study the application of social capital to promote civil political participation 2) To analyze on establishing conditions and work procedure including problems and obstacles of sub-district community organization councils in different context 3) To develop and recommend model of civil political participation which apply social capital in term of promoting civil political participation through case study of 3 sub-district community organization councils. The research is qualitative research which uses the process of community participation through In-Depth Interview of key stakeholders in villages and communities in term of gartering information and then presents the information to expert for model certificate. According to the research results found that; 1. The studied area has applied external and internal social capital to promote civil politics in term of support their group work to establish sub-district community organization council. The community core leader has played as a key role to drive the group work by using community trust and faith to link community people to work together. Despite of there has been some problems during work but it can pass through those problems without using violent. Moreover, the approach of relatives invitation and persuade to join to a group also create good cooperation, work monitoring and information exchanges among group members. 2. The group activities have been used local wisdom to promote and support the activities in term of income problem, quality of life and living conditions through community public stage or sub-district council. The sub-district council consists of accepted community representative people from each group or each village and has developed to be as community organization council according to an Acts of 2008. 3. The model of civil political participation from data synthesis is CITIZEN modelProcess1 C (Context) is understanding community context, Process2 I ( In Put) is identifying community goal through community needs , Process3 T (Team) is creating awareness of teamwork, Process 4 I (Indicator) is setting up indicators to measure work achievement, Process 5 Process Z (Zeal) is community core leader encourage team to work, Process6 E ( Evaluation) is monitoring group work as closely, Process 7 N ( Normal) is continue working.
Description: 54260817 ; สาขาวิชาพัฒนศึกษา -- วสันต์ ลิ่มรัตนภัทรกุล
URI: http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/464
Appears in Collections:Education

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
54260817 วสันต์ ลิ่มรัตนภัทรกุล.pdf54260817 ; สาขาวิชาพัฒนศึกษาวสันต์ -- ลิ่มรัตนภัทรกุล19.44 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.