Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 1049 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2-Aug-2559การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการแก้ปัญหา เรื่อง สังคมไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการเรียนรู้แบบผสมผสาน โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับสังคมออนไลน์ศุภรัตนาวงศ์, อิทธิพัทธ์
16-Jun-2559แนวทางการเสริมสร้างพลังอ านาจระดับบุคคลของครูอัตราจ้างในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1ปั้นเหน่งเพชร, ณัฐวุฒิ; Pannengpetch, Nattawoot
4-Dec-2558การประเมินโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 3ศรีวิเชียร, กัลยา; Sriwichian, Kanlaya
28-Jul-2559การบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมปานเทวัญ, ณิชวรรณ; Pantewan, Nichawan
25-Jul-2559วัฒนธรรมองค์กรกับสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยติรัตนกัญญา, นางสาวศศิธร; Yatirattanakanya, Miss Sasithorn
29-Jul-2559ทักษะการบริหารกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของผู้บริหารในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9มากระจัน, นางสาวธนพร; Makrachan, Miss. Thanaporn
27-Jul-2559การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนกับการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเอกชนจังหวัดสุพรรณบุรีศรีตองอ่อน, นางสาวยิ่งลักษณ์; Sritong-on, Miss Yinglak
31-Mar-2559การพัฒนารูปแบบการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างพยาบาลกับผู้รับบริการเพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติที่ดี ในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศูนย์ สังกัดกระทรวงสาธารณสุขอารีกิจ, พรเพ็ญ; Areekit, Pornpen
28-Oct-2558รูปแบบการประยุกต์ ใช ทุนทางสังคมเพื่อเสริมสร างการมีส วนร วมทางการเมืองภาคพลเมืองลิ่มรัตนภัทรกุล, วสันต์; Limrattanaphattarakun, Wason
26-Jul-2559การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่เน้นเนื้อหาอาเซียน เพื่อพัฒนาทักษะ การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี จังหวัดราชบุรีโพธิภิรมย์, กมลภัทร; potipirom, k